Có 1 kết quả:

thống tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị võ quan chỉ huy toàn thể quân đội — Cấp bậc sĩ quan cao nhất, trên cấp Đại tướng.