Có 1 kết quả:

thống đốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức hành chánh đứng đầu một vùng.

Một số bài thơ có sử dụng