Có 1 kết quả:

tuyệt đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơn hết trong đời — Đời rất xa xưa.

Một số bài thơ có sử dụng