Có 1 kết quả:

tuyệt luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt lên trên hết.