Có 1 kết quả:

tuyệt trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tuyệt thế 絶世.