Có 1 kết quả:

tuyệt đối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình không có gì để so sánh.