Có 1 kết quả:

tuyệt vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không còn trông mong gì nữa.