Có 1 kết quả:

tuyệt diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất hẳn không còn gì.