Có 1 kết quả:

tuyệt nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định, chắc chắn, không cần ngờ, so sánh gì — Hoàn toàn không có gì.