Có 1 kết quả:

tuyệt lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết đồ ăn. Truyện Lục Vân Tiên : » Bị vi Tống Vệ Khuông Trần tuyệt lương «.