Có 1 kết quả:

tuyệt sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp hơn hết, không ai sánh kịp.