Có 1 kết quả:

tuy lí vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tước Vương của con thứ 11 của Minh Mệnh, sinh 1820, mất 1897, tên là Miên Trinh, hiệu là Vĩ Dã, giữ chức Hữu Tông Chánh dưới đời Tự Đức, rất giỏi thơ. Tác phẩm có Vĩ Dã hợp tập.

Một số bài thơ có sử dụng