Có 1 kết quả:

kinh cửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trải qua một thời gian đã lâu.

Một số bài thơ có sử dụng