Có 1 kết quả:

kinh bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trị nước, sắp đặt việc nước cho yên ổn. » Muốn kinh bang chưa gặp vận hanh thông « ( Sãi Vải ).