Có 1 kết quả:

duy hệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ràng buộc, liên kết.