Có 1 kết quả:

cương kỉ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đại cương yếu lĩnh. ◇Hà Cảnh Minh 何景明: “Quân tử chi trị dã, thiết kì cương kỉ, nhi hữu kì mục, dữ dân thủ chi” 君子之治也, 設其綱紀, 而有其目, 與民守之 (Tặng Hướng tiên sanh tự 贈向先生序).
2. Pháp độ, cương thường. ◇Huyền Trang 玄奘: “Quốc vô cương kỉ, pháp bất chỉnh túc” 國無綱紀, 法不整肅 (Đại Đường Tây vực kí 大唐西域記, A kì ni quốc 阿耆尼國).
3. Trị lí, quản lí. ◇Thi Kinh 詩經: “Miễn miễn ngã vương, Cương kỉ tứ phương” 勉勉我王, 綱紀四方 (Đại nhã 大雅, Vực bốc 棫樸) Gắng gỏi lên đức vua ta, Cai quản sửa trị khắp cả bốn phương.
4. Chỉ chủ bạ công phủ và châu quận (ngày xưa).
5. Người bộc quản lí một nhà. § Cũng gọi là “cương kỉ bộc” 綱紀僕.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giềng mối, chỉ chung các phép tắc luật lệ.

Một số bài thơ có sử dụng