Có 1 kết quả:

cương cử mục trương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giềng lưới cất lên thì các mắt lưới cũng mở ra. § Khi đã nắm được cơ sở chủ yếu thì mọi việc phụ thuộc sẽ thành tựu. Cũng tỉ dụ điều lí phân minh. ◇Trịnh Huyền 鄭玄: “Cử nhất cương nhi vạn mục trương, giải nhất quyển nhi chúng thiên minh” 舉一綱而萬目張, 解一卷而眾篇明 (Thi phổ 詩譜, Tự 序).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giềng lưới đã được kéo lên thì các mắc lưới đều được giương ra, ý nói phần chủ yếu đã được đưa ra thì các chi tiết khác cũng rõ ràng.