Có 1 kết quả:

cương yếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cương lĩnh và yếu chỉ: phần chủ chốt, nguyên tắc cơ bản. ◇Văn tâm điêu long 文心雕龍: “Nhiên hiệp văn chi sĩ, nghi toát cương yếu” 然洽聞之士, 宜撮綱要 (Chư tử 諸子).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần chủ chốt của sự vật.