Có 1 kết quả:

quan cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài rong biển, còn gọi là Côn bố — Một âm là Luân. Xem Luân.

Một số bài thơ có sử dụng