Có 1 kết quả:

ỷ sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cái cửa sổ.