Có 1 kết quả:

ỷ ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói đẹp đẽ văn hoa — Tiếng nhà Phật lại chỉ lời lẽ nhơ bẩn bất chính.

Một số bài thơ có sử dụng