Có 1 kết quả:

trán phóng

1/1

trán phóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nở (hoa)