Có 1 kết quả:

miên diên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo dài.

Một số bài thơ có sử dụng