Có 1 kết quả:

miên dương

1/1

miên dương

phồn thể

Từ điển phổ thông

con cừu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cừu.