Có 1 kết quả:

chuy trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bụi đen nhơ bẩn. Chỉ sự nhơ bẩn ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng