Có 1 kết quả:

chuy lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung giới tu hành.

Một số bài thơ có sử dụng