Có 1 kết quả:

chuy hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung người tu hành. Thời xưa, đạo sĩ mặc áo đen, tăng sĩ mặc áo vàng.