Có 1 kết quả:

khẩn thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cần kíp.

Một số bài thơ có sử dụng