Có 1 kết quả:

khẩn trương

1/1

khẩn trương

phồn thể

Từ điển phổ thông

căng thẳng, khẩn trương

Từ điển trích dẫn

1. Cấp bách, gay go, căng thẳng. ◎Như: “tình thế khẩn trương” 情勢緊張 tình thế căng thẳng.
2. Lo lắng, hồi hộp. ◎Như: “mỗi thứ khảo thí ngã đô cảm đáo thập phần khẩn trương” 每次考試我都感到十分緊張 mỗi lần đi thi tôi đều cảm thấy hết sức hồi hộp.
3. Cung ứng không đủ, khó ứng phó, kinh tế khó khăn. ◎Như: “hiện tại hỏa xa phiếu ngận khẩn trương, nhất bàn nhân căn bổn mãi bất đáo phiếu” 現在火車票很緊張, 一般人根本買不到票.