Có 1 kết quả:

khẩn yếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cần thiết, quan trọng.