Có 1 kết quả:

nhuy nhuy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rủ xuống. Buông xuống.