Có 1 kết quả:

tự ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tự luận 緖論.