Có 1 kết quả:

giam khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bịt miệng, không cho nói — Ngậm miệng không nói.

Một số bài thơ có sử dụng