Có 1 kết quả:

duyên phận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời đã có những ràng buộc được định trước — Mối ràng buộc vợ chồng được định sẵn.

Một số bài thơ có sử dụng