Có 1 kết quả:

duyên toạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị tội lây, bị liên luỵ.