Có 1 kết quả:

duyên cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lí do, nguyên nhân.