Có 1 kết quả:

duyên pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Noi theo phép tắc cũ.