Có 1 kết quả:

duyên hài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hoà hợp giữa vợ chồng.

Một số bài thơ có sử dụng