Có 1 kết quả:

duyên khởi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nguyên nhân gây nên sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng