Có 1 kết quả:

bảo quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tả, cái lót để quấn cho trẻ con.