Có 1 kết quả:

biên lai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chép mà đưa lại, chỉ tấm giấy giữ lại làm bằng.