Có 1 kết quả:

biên tu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan. § Đời Tống thiết đặt “sử quán biên tu” 史館編修; dưới đời Minh đời Thanh, chỉ chức quan thuộc Hàn Lâm viện, giữ việc biên chép quốc sử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan thuộc Hàn lâm viện, hàm Chánh thất phẩm, giữ việc chép sử. Nguyễn Công Trứ cũng từng giữ chức biên tu Sử quán dưới triều Minh Mệnh.

Một số bài thơ có sử dụng