Có 1 kết quả:

biên chế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bao gồm sự tổ chức phân phối các cơ quan, đơn vị, chức vụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự tổ chức quân đội.