Có 1 kết quả:

biên niên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chép việc theo năm tháng, một lối chép sử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chép việc theo năm tháng, một lối chép sử thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng