Có 1 kết quả:

biên bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy ghi chép việc sảy ra.