Có 1 kết quả:

biên manh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép hộ tịch của dân chúng.