Có 1 kết quả:

biên bối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ quý như vàng ngọc sắp bày thành hàng. chỉ hàm răng đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng