Có 1 kết quả:

vĩ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trị đời.