Có 1 kết quả:

vĩ độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số tính từ đường Xích đạo, biểu thị một vị trí trên trái đất.