Có 1 kết quả:

vĩ thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sách mượn nghĩa kinh để luận về phù phép điềm ứng, gồm có “thất vĩ” 七緯 bảy bộ: “Dịch vĩ” 易緯, “Thư vĩ” 書緯, “Thi vĩ” 詩緯, “Lễ vĩ” 禮緯, “Nhạc vĩ” 樂緯, “Xuân thu vĩ” 春秋緯, “Hiếu Kinh vĩ” 孝經緯. Tương truyền là chi lưu của kinh, cũng do tay đức Khổng Tử 孔子 làm cả. Người sau thấy trong sách có nhiều câu nói về âm dương ngũ hành nên mới gọi sự chiêm nghiệm xấu tốt là “đồ vĩ” 圖緯 hay “sấm vĩ” 讖緯.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sách mượn lời của kinh điển nói về phù phép bói toán.